Dadus Insidente Violénsia

INSIDENTE HUSI LORON, FULAN NO TINAN no karakterístika

Number of incidents

Dadus no Análize sira iha website ida ne’e sai nafatin propriedade ONG Belun nian no bele halo reprodusaun de’it husi 1) instituisaun governu, organizasaun naun-lukrativu (non-profit), instituisaun peskiza ka edukasaun, no 2) karik kréditu merese oferese liu husi sitasaun ida ne’ebé kompletu. Reprodusaun ka distribuisaun seluk, iha forma saida de’it no husi media saida de’it, sei proibe (bandu) maka’as sein akordu eskrita husi ONG Belun.
FILTRU NO BUKA INSIDENTE TUIR KARATERÍSTIKU
INSIDENTE TUIR MUNISIPIU NO POSTU ADMINISTRATIVU no karakterístiku sira

Number of incidents

FILTRU NO BUKA INSIDENTE TUIR KARATERÍSTIKU
AUTÓR NIA SEXU Husi Tempu no Fatin
AUTÓR NIA IDADE Husi Tempu no Fatin
AUTÓR NA’IN HIRA Husi Tempu no Fatin
AUTÓR NIA POZISAUN KA KNA’AR Husi Tempu no Fatin
VÍTIMA NIA SEXU Husi Tempu no Fatin
VÍTIMA NIA IDADE Husi Tempu no Fatin
VÍTIMA NA’IN HIRA Husi Tempu no Fatin
VÍTIMA NIA POZISAUN KA KNA’AR Husi Tempu no Fatin
FATIN AKONTESIMENTU Husi Tempu no Fatin
SASÁN NE’EBÉ UZA IHA INSIDENTE Husi Tempu no Fatin
EMA NE’EBÉ RESPONDE KA AKALMA INSIDENTE Husi Tempu no Fatin
IMPAKTU HUSI INSIDENTE Husi Tempu no Fatin
FATÓR NE’EBE HAMOSU INSIDENTE Husi Tempu no Fatin
FILTRU NO BUKA INSIDENTE TUIR KARATERÍSTIKU